ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI

Certifikační orgán zaručuje svými přístupy projednávání všech odvolání proti rozhodnutím o certifikaci konstruktivním, nestranným a včasným přístupem.

O možnosti podání odvolání proti rozhodnutím o certifikaci jsou žadatelé, uchazeči, certifikovaná osoba informování prostřednictvím „Informace pro žadatele o certifikaci“. Odvolání proti rozhodnutí o certifikaci je možno podat do 14 dnů ode dne oznámení/doručení rozhodnutí certifikačního orgánu.

Odvolání proti rozhodnutí o certifikaci se předkládá certifikačnímu orgánu pouze písemně, a to buď osobně, nebo zasláním na adresu:

Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.

Freyova 82/27

190 00 Praha 9

Certifikační orgán potvrdí přijetí odvolání proti rozhodnutí. Odvolání přezkoumává pracovník, který nerozhodoval o výsledku certifikace. Certifikační orgán do 6 týdnů od přijetí písemného odvolání rozhodne a písemně sdělí odvolávajícímu navrhovateli své oficiální stanovisko vč. jeho zdůvodnění.

STÍŽNOSTI

Certifikační orgán zaručuje svými přístupy projednávání všech stížností nezaujatým a nestranným způsobem.

O možnosti podání stížností jsou žadatelé, uchazeči, certifikovaná osoba informování prostřednictvím „Informace pro žadatele o certifikaci“. Žadatel, uchazeč, certifikovaná osoba a jiné zainteresované strany předkládají stížnosti na proces certifikace pouze písemně, a to buď osobně, nebo zasláním na adresu:

Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.

Freyova 82/27

190 00 Praha 9

Certifikační orgán do 4 týdnů ode dne doručení stížnosti písemně oznámí žadateli, uchazeči, certifikované osobě a zainteresované straně rozhodnutí certifikačního orgánu ve věci příslušné stížnosti.

V případě, že bude potřeba lhůtu prodloužit, bude stěžovatel informován o prodloužení lhůty. Oficiální oznámení o ukončení procesu vyřizování stížnosti poskytne certifikační orgán, jakmile to bude možné.

Jakákoli opodstatněná stížnost týkající se certifikované osoby, je postoupena ve vhodnou dobu certifikované osobě, které se stížnost týká. Na proces vyřizování stížností se vztahuje požadavek na důvěrnost. 

 DÛVĚRNOST

Certifikační orgán má přiměřená opatření, která zajistí důvěrnost získaných informací během certifikačních činností na všech úrovních jeho organizace.

Veškeré informace, které účastníci certifikačního procesu získají, jsou důvěrné, t.j. účastníci nemohou s těmito informacemi volně nakládat, tzn. nesmí být poskytovány neoprávněným stranám bez písemného souhlasu organizace nebo jednotlivce, který je poskytl, pokud nevyžaduje jejich sdělení zákon.

Vyžaduje-li zákon, aby certifikační orgán takové informace poskytl, příslušná organizace nebo jednotlivec bude předem informován, jaké informace budou poskytnuty.

Všichni účastníci certifikačního systému (externí a interní pracovníci) jsou písemně zavázáni k zachování důvěrnosti všech informací získaných při své činnosti.