Společnost pro personální certifikaci, o.p.s. spolupracuje s Českou komorou odhadců majetku, profesním sdružením znalců a odhadců, z.s., bankovním sektorem (Česká bankovní asociace), TEGoVA (společenství asociací působících v oceňování majetku), se spřízněnými profesními skupinami Asociací realitních kanceláří České republiky), Institutem oceňování majetku při VŠE Praha a ostatními státními orgány při rozšiřování možností uplatnění certifikovaných odhadců na českém trhu s nemovitostmi. Další výraznou působností SPPC je podíl na kultivování trhu s nemovitostmi, a to především při aplikaci vývojových oceňovacích trendů.

Certifikační orgán spolupracuje s metodickou a vzdělávací sekcí České komory odhadců majetku na průběžné aktualizaci zkušebních otázek, doporučené literatury a metodických pokynů pro oceňování majetku.

V rámci celoživotní vzdělávání odhadců majetku nabízí certifikační orgán účast na seminářích pořádaných Českou komorou odhadců majetku všem certifikovaným odhadcům.

Certifikační orgán spolupracuje s Ústavem oceňování majetku ČKOM, a.s. v oblasti kontroly ocenění jednotlivých typů majetku, konzultací specifických případů ocenění a přípravy odhadců do systému spolupráce s bankovními domy.

V roce 1994 začala Česká komora odhadců majetku vydávat informační zpravodaj, jehož prostřednictvím poskytovala svým členům nejnovější informace k jejich profesi.
V roce 2001 se prezidium České komory odhadců majetku rozhodlo uvolnit časopis pro širší odhadcovskou veřejnost a v roce 2002 vznikl recenzovaný časopis "ODHADCE a oceňování majetku", který je vydáván dvakrát do roka a svým obsahem se snaží vyplnit mezeru na trhu v rámci poskytování informací odhadcům majetku. Obsahově je časopis zaměřen především na problematiku oceňování majetku, nové metodické přístupy, právní problematiku a problematiku tržního prostředí v ČR. Dále přináší informace o nových zajímavých publikacích, odborných seminářích, legislativních změnách, judikátech apod. V časopise publikují přední odborníci z Česka a Slovenska.

Více informací o časopisu, pokyny pro autory, možnosti objednání a obsahové zaměření jednotlivých čísel (od roku 2002) je zveřejněno na https://www.ckom.cz/index.php/casopis